Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2013

GoooToHell
chcę z Tobą wszystko
— tak myślę, gdy patrzę na Ciebie
GoooToHell
GoooToHell
9257 7f4f 390
GoooToHell
7125 9b3f 390

March 04 2013

GoooToHell
9527 9b7f 390
Reposted fromrawwwr rawwwr viawishyouwerehere wishyouwerehere
GoooToHell
3812 e9da 390

February 24 2013

GoooToHell
Jest coś niesamowitego w śnie, że śnisz mi się tak wyraźnie i plastycznie. Wiesz, sen nie jest jak obraz, ale jak przeżycie, w którym jest przestrzeń i czuje się ciężar przedmiotów i ciepło Twojego ciała...
— T. Borowski
Reposted fromzoo zoo
GoooToHell
7564 bac2 390
Reposted fromnexxt nexxt viawishyouwerehere wishyouwerehere

February 20 2013

GoooToHell
4152 a33b 390
Reposted fromblack-agnes black-agnes
GoooToHell
3675 f190 390
Reposted fromrockspirit rockspirit viainstead instead

February 18 2013

GoooToHell
3933 aab7 390
Reposted frombomdia bomdia

February 17 2013

GoooToHell
7830 6585 390
B
GoooToHell
Reposted fromduzazet duzazet
GoooToHell
4754 99db 390
Reposted fromilais ilais

February 16 2013

GoooToHell
4783 ec22 390
Reposted frombasiaa basiaa
GoooToHell
Ezra Miller
Reposted fromcaspis caspis
GoooToHell
4851 de8d 390
Reposted fromilais ilais
GoooToHell
4878 8c87 390
Reposted fromilais ilais

February 14 2013

GoooToHell
6631 ff04 390
Reposted fromalien2927 alien2927
6753 86fc 390
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl